Menu

  

    

 

УИА сайтка2018-жылдын 10-12-сентябрында саат 9:30да Улуттук илимдер академиясынын 75 жылдыгына (1943-2018-жылдар) арналган «Тоолордун тектоникалык кыймылын жана жер титирөөлөрдүн алдын алуу, тоо тектеринин массивиндеги деформациялык процесстерге мониторинг» деген аталыштагы Эл аралык экинчи эл аралык симпозиум өтөт.

Симпозиумга Россиянын, Кыргызстандын, Германиянын, Өзбекстандын жана Казакстандын илимпоздору, Билм берүү жана илим министригинин өкүлү ж.б. келишет.

«Тоолордун тектоникалык кыймылын жана жер титирөөлөрдүн алдын алуу, тоо тектеринин массивиндеги деформациялык процесстерге мониторинг» Эл аралык экинчи симпозиуму сейсмо активдүү региондордо табигый жана техногендик тобокелчиликтерди төмөндөтүү тармагында жана пайдалуу кен байлыктарды иштеп чыгууда кулоо мүмкүнчүлүгүн чечүүдө жаңы илимий чечимдерди табуу максатында жүргүзүлүп жатат.

Ошондой эле симпозиумда сейсмо активдүү райондордогу кен байлыктардын геологиялык өзгөчөлүктөрүнө, сейсмо туруктуу курулушка, палеосейсмологияга, кулашы мүмкүн болгон кен байлыктар бар жердин геомеханикасына, геофизикасына жана тектонофизикасына тийиштүү маселелер талкууланып, деформациянын изилдөөнүн теориялык жана эксперименталдык жыйынтыктары, калдык чыңалуулар, тоо тектеринин чыңалган абалы жана бузулуусу, сейсмо активдүү региондордогу кооптуу, кулап же басып калышы мүмкүн тоо тектерин өздөштүрүүдө сейсмикалык коркунучту болжолдоо жана төмөндөтүү боюнча жыйынтыктар сунушталат.

Табигый жана техногендик коркунучтарды болжолдоо жана тобокелчиликтерди төмөндөтүү көйгөйү боюнча иштерди улантуу зарылчылыгы планетанын ар кандай кесиптеги көптөгөн изилдөөчүлөрүнүн интеллектуалдык аракетин ушул илимий багыт боюнча бириктиргенге шарт түзөт.