Menu

  

    

 

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖӨНҮНДӨГҮ МААЛЫМАТ (29.05.2017-Ж. КАРАТА)

 Диссертациялык кеңештер

ИИМдин аталышы

Илимдин доктору жана кандидаты даражасын ыйгаруу боюнча диссертациялык кеңеш

Адистиктердин шифрлери

Кеңештин төрагасы, катчысы

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Түштүк бөлүмү

К12.17.549

КР УИА ТБ, КЭАУ жана ЖАМУ тарабынан бекитилген

Пр.№ 63,  6-апрель 2017-ж.

«6» апрель  2017-жылдан

Укугунун мөөнөтү

апрель 2019-ж.

12.00.01 – укуктун жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы, укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы;

12.00.02 – конституциялык укук, муниципалдык укук;

12.00.06 – жаратылыш ресурстар укугу, агрардык укук, экологиялык укук

Төр. - ю.и.д., проф. Арабаев Автандил Анисович, т.0(779) 088 088.

Төр. орун басары.- ю.и.д., проф. Асаналиев Тилек, т.0(772) 55 22 06.

Окум.катчы., - ю.и.к. Колсариева Назира Шаршенбековна, т.0(772) 22 41 79.

         

Информация о работе Диссертационного совета

Дис. совет:  К12.17.549. Учредитель (и): ЮО НАН КР, МУК и ЖАГУ

Председатель: д.ю.н., профессор Арабаев Автандил Анисович; зам. председателя: д.ю.н., профессор Асаналиев Тилек Асаналиевич;

ученый секретарь: к.ю.н. Колсариева Назира Шаршенбековна

Срок полномочий до 6.04.2019.

п/п

Ф.И.О.

Специальность

Соис. на степень

Дата поступления в ДС

Предвар. рассм. дис-ии, дата назнач. экспер. комиссии

Дата заключе-ния экспер. комиссии

Дата предв. защиты дис-ии

Эл. очеред-ность (предпол. время защиты: месяц, год)

Дата защиты дис-ии

1.

Жанабилова Асель Булатказыевна

12.00.01 – теория и история права и государства, история учений о праве и государстве

кандидат юридических наук

7.04.2017

27.05.2017

       

2.

Юнусова Хадича Абдумаликовна

12.00.02 – конституционное право, муниципальное право

кандидат юридических наук

10.04.2017

22.04.2017

22.05.2017

27.05.2017

06.2017

30.06.2017

3.

Арапбаев Азамат Абдуллажанович

12.00.02 – конституционное право, муниципальное право

кандидат юридических наук

10.04.2017

22.04.2017

22.05.2017

27.05.2017

06.2017

30.06.2017

4.

Осмонбаева Камелия Маликовна

12.00.01 – теория и история права и государства, история учений о праве и государстве

кандидат юридических наук

19.04.2017

27.05.2017

       

5.

Пазылов Ниязбек Адылжанович

12.00.02 – конституционное право, муниципальное право

кандидат юридических наук

10.05.2017

27.05.2017

       

6.

Мирзаева Айгуль Кадыровна

12.00.06 – природоресурсное право, аграрное право, экологическое право

11.05.2017

27.05.2017

         

7.

Истамкулов Жапар Ибайдуллаевич

12.00.06 – природоресурсное право, аграрное право, экологическое право

11.05.2017

27.05.2017

         

8.

Алпыспаева Айнура Маратовна

12.00.01 – теория и история права и государства, история учений о праве и государстве

12.05.2017

27.05.2017